ระบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน


ระบบบทำงานออนไลน์ (On web)
เงื่อนไข : มีไฟล์ผลการเรียน pdf ของนักเรียนรายคนอยู่แล้ว การใช้งาน : นักเรียนเข้าดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตัวเอง ด้วยการ Login เข้าระบบตามเงื่อนไข (Username ,Password) หากเข้าระบบสำเร็จ ก็จะแสดงไฟล์ pdf ผลการเรียนของตัวเอง และสามารถปริ้นต์ หรือ Download เก็บไว้เป็นหลักฐานส่วนตัวได้ โดยระบบทำงานเชื่อมกับฐานข้อมูลนักเรียน

เข้าสู่ระบบดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

แนะนำการใช้งาน


ในการเข้าใช้งานระบบ นักเรียนให้ใช้ เลขประจำตัวประชาชนเป็น username และ password คือ เลข 4 ตัวท้ายของรหัสประจำตัวประชาชน

เข้าสู่ระบบเลย

บริหารงานวิชาการ


Sturdy Themes

Our themes are updated regularly to keep them bug free!

Up to Date

All dependencies are kept current to keep things fresh.

Ready to Publish

You can use this design as is, or you can make changes!

Made with Love

Is it really open source if it's not made with love?

Free Download at Start Bootstrap!

Download Now!

Let's Get In Touch!


สนใจพัฒนาโปรแกรมเพื่อการบริหารจัดการองค์กร โรงเรียน เป็นโปรแกรมสร้างขึ้นด้วยการวิเคราะห์งานเฉพาะตามที่ต้องการ